TRƯỜNG NHÀ

Giải pháp công nghệ quản lý giáo dục Trường Nhà

Kết nối  Nhà trường – Giáo viên – Gia đình

Giảm gánh nặng sổ sách cho giáo viên

Đưa thông tin học tập, rèn luyện đến gia đình kịp thời

Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý giáo dục cho nhà trường

truongnha