ĐỀ THI THỬ

Đ THI TH TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG

ĐỀ 1

 

I. Phần chung cho mọi thí sinh (gồm 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

 1. [h5p id=”2″]
 2. [h5p id=”3″]
 3. [h5p id=”4″]
 4. [h5p id=”5″]
 5. [h5p id=”6″]
 6. [h5p id=”7″]
 7. [h5p id=”8″]
 8. [h5p id=”9″]
 9. [h5p id=”10″]
 10. [h5p id=”11″]
 11. [h5p id=”12″]
 12. [h5p id=”13″]
 13. [h5p id=”14″]
 14. [h5p id=”15″]
 15. [h5p id=”16″]
 16. [h5p id=”17″]
 17. [h5p id=”18″]
 18. [h5p id=”19″]
 19. [h5p id=”20″]
 20. [h5p id=”21″]
 21. [h5p id=”22″]
 22. [h5p id=”23″]
 23. [h5p id=”24″]
 24. [h5p id=”25″]
 25. [h5p id=”26″]
 26. [h5p id=”27″]
 27. [h5p id=”28″]
 28. [h5p id=”29″]
 29. [h5p id=”30″]
 30. [h5p id=”31″]
 31. [h5p id=”32″]
 32. [h5p id=”33″]
 33. [h5p id=”34″]
 34. [h5p id=”35″]
 35. [h5p id=”36″]
 36. [h5p id=”37″]
 37. [h5p id=”38″]
 38. [h5p id=”39″]
 39. [h5p id=”40″]
 40. [h5p id=”41″]

II. Phần riêng

Theo chương trình chuẩn

 1. [h5p id=”42″]
 2. [h5p id=”43″]
 3. [h5p id=”44″]
 4. [h5p id=”45″]
 5. [h5p id=”46″]
 6. [h5p id=”47″]
 7. [h5p id=”48″]
 8. [h5p id=”49″]
 9. [h5p id=”50″]
 10. [h5p id=”51″]

Theo chương trình nâng cao

 1. [h5p id=”52″]
 2. [h5p id=”53″]
 3. [h5p id=”54″]
 4. [h5p id=”55″]
 5. [h5p id=”56″]
 6. [h5p id=”57″]
 7. [h5p id=”58″]
 8. [h5p id=”59″]
 9. [h5p id=”60″]